Wat niet mocht...

Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

Blotebillenbende
18 juni 2003 Het Amsterdamse D66-raadslid Ivar Manuel wil iets doen aan de "blotebillenposters" van Veronica. "Veel platter kan het niet," aldus Manuel, "Die billen zijn stuitend en hangen in enorme hoeveelheden in de stad." Geconfronteerd met de evenmin verhullende posters van het Holland Festival zei Manuel: "Deze posters zijn tenminste nog artistiek verantwoord en zijn netjes opgehangen op de daarvoor bestemde plakplaatsen." Teleurstellend voor raadslid Manuel is evenwel dat het Amsterdamse CDA het in deze "laat afweten" en burgemeester Cohen de verantwoordelijkheid afschuift naar de stadsdelen. Manuel heeft nu besloten om een proefproces tegen Veronica te beginnen wegens illegaal plakken onder het motto 'de vervuiler betaalt'.

Geen drank voor Bob
23 juni 2003 Kroegbazen in de Noordoostpolder en op Urk schenken geen alcohol meer aan de Bob (Bewust Onbeschonken Bestuurder). Klanten wordt gevraagd of ze zijn komen rijden en als het een groep betreft, wordt gevraagd wie de Bob is. "Degene die rijdt, krijgt van ons geen druppel alcohol meer," aldus J. Visser, voorzitter van de afdeling Noordelijk Flevoland van de Koninklijke Horeca Bond.

Gelijkheidsbeginsel is discriminatie
30 juni 2003 Scheidend korpschef Wiarda van de politie Haaglanden gooide bij zijn afscheid nog even wat in de groep: "De wet is voor iedereen gelijk, maar de behandeling van allochtonen kan om een andere stijl vragen dan die van autochtonen." Hij geeft ook een paar voorbeelden: "Waar je de autochtone scholier een voorwaardelijke straf geeft, moeten allochtone jongeren misschien al meteen naar de tuchtschool." Wiarda hoort "die geluiden" ook in de "eigen kring van allochtonen." Dat iedereen voor de wet gelijk is, is het probleem: "Want juist door toepassing van het gelijkheidsbeginsel discrimineren wij." Wiarda ziet wel dat het een "moeilijk verhaal" is "in deze tijd van mensenrechten" en ook de uitwerking van zijn ideeën gaat hem "boven de pet". Maar volgens de trouwe diender is het "hard nodig".

Stop De Porno!
23 juli 2003 De jongeren van ChristenUnie zijn begonnen met de actie Stop De Porno! Sijbolt Greidanus van supermarkt C1000 uit Emmeloord is in het kader hiervan gestopt met het verkopen van erotische tijdschriften. “Ik draag het woord van Christus uit. Deze bladen horen daar niet bij.” De bladen Aktueel, Passie, Playboy en FHM zijn al ten prooi gevallen aan zijn enthousiasme, maar daar zal het zeker niet mee eindigen. “Ik spit iedere week alle bladen door. Wat niet door de beugel kan komt er bij mij niet in.” Greidanus is niet bang voor de financiële gevolgen. “Ik geloof in God. Hij zal me blijven helpen.” Ook de GayKrant komt er niet meer in volgens Greidanus. “Ik respecteer iedereen, maar dát hoort gewoon niet volgens mijn geloof.” Volgens Karla Derks van de ChristenUnie-jongeren gaat de actie niet ver genoeg. “Ook de Nieuwe Revu is porno! Die mag alleen in seksshops verkocht worden. Mensen hebben tegenwoordig niet meer de vrijheid om te bepalen hoe ze met seksualiteit om willen gaan.”

Openluchtrecreatie vs De Efteling
6 augustus 2003 Dertig actievoerders van GroenFront hebben een stuk bos bezet waar De Efteling een vakantiepark wil bouwen. De eigenaar van De Efteling heeft de actievoerders laten weten dat zij hun actie binnen veertien dagen dienen te beëindigen. Gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, steunt De Efteling, want de actievoerders overtreden de Wet op de Openluchtrecreatie. GroenFront heeft laten weten "gewoon in het bos te blijven zitten."

Commissie Gelijke Behandeling geeft toestemming voor discriminatie
6 augustus 2003 Hoewel de Commissie Gelijke Behandeling stelt dat het maken van onderscheid op grond van godsdienst in principe verboden is, staan er in de Algemene Wet Gelijke Behandeling uitzonderingsbepalingen voor het bijzonder onderwijs. Na een klacht van twee Marokkaanse leerlingen heeft de Commissie het Gregorius College te Utrecht in het gelijk gesteld. De rooms-katholieke school heeft regels opgesteld die het "dragen van kledingstukken en accessoires die geassocieerd kunnen worden met een niet-katholieke of niet-christelijke levensovertuiging" verbieden.

Moskee te Arabisch
15 augustus 2003 Het college van B en W van Rotterdam heeft de bouw van de grote Marokkaanse Essalam-moskee uitgesteld. Het college wil dat het ontwerp van het gebouw wordt aangepast. Met minaretten van vijftig meter en een 25 meter hoge koepel zou de moskee er "te Arabisch" uit komen te zien. Het stadsbestuur wil dat de grootste moskee van Europa "een toonbeeld van integratie" wordt.

Seksualiteit te expliciet
15 augustus 2003 Reformatorische scholen in de regio Amersfoort, Kampen en Apeldoorn willen dat de hoofdstukken in het biologieboek die over seksualiteit gaan "een bedekter toonzetting" en "minder expliciete illustraties" krijgen. Uitgeverij Wolters-Noordhoff zal een aangepaste versie van het biologieboek maken voor de conservatieve scholen.

Boete voor het beschermen van Dames Kukel
19 augustus 2003 Nadat hun eigen hobbykippen waren geruimd, besloten Marga Veld en Hetty van Tintelen tijdens de vogelpestcrisis om de "zinloze moord" op dieren te voorkomen door zich vast te ketenen aan dierenhokken van vrienden te Wamel. Veld had eerder al geprobeerd om haar eigen vijf kippen te laten onderduiken in de badkamer en Van Tintelen had namens haar zes kippen, "de Dames Kukel", een gratieverzoek ingediend bij de koningin, hetgeen tevergeefs was. Ook de ruiming in Wamel kon niet worden voorkomen. Politie en mobiele eenheid knipten de kettingen door waarmee de dames zich aan de hokken hadden vastgeketend en het pluimvee kreeg een dodelijke injectie. Veld en Van Tintelen hadden voor 110 euro per persoon kunnen schikken, maar lieten het bewust op een rechtszaak aankomen om hun " eigen verhaal te kunnen vertellen" over "hoe wreed en nutteloos" het ruimen van hobbydieren was. De rechter was niet onder de indruk: de politie stond in haar recht en de dames niet. Voor hun burgerlijke ongehoorzaamheid kregen de vrouwen een boete opgelegd gelijk aan het schikkingsvoorstel van 110 euro.

Terrorismebestrijding: rechtmatig bewijs of informatie
21 augustus 2003 Minister Donner heeft het wetsvoorstel 'Terroristische misdrijven' naar de Tweede kamer gestuurd. Al in juni schreef de minister in een nota "de risico's voor onze westerse samenleving zijn sinds tijden niet zo groot geweest." Met deze nieuwe wet zullen "werving voor gewapende strijd" en "samenspannen met als doel een terroristisch misdrijf te plegen" strafbaar worden gesteld. Het is voor het Openbaar Ministerie vaak moeilijk om te bewijzen dat personen "echt een criminele organisatie vormen". Twee rechtszaken tegen vermeende moslimterroristen in Rotterdam leidden eerder tot vrijspraak, omdat de "informatie" van de AIVD (voorheen BVD) door de rechter niet wordt beschouwd als rechtmatig bewijs. Dat zou met deze wetgeving moeten veranderen. Op deze wijze wordt een "passend signaal" uitgezonden. Het kabinet wil namelijk een "prominente rol" spelen in het bestrijden van het internationaal terrorisme.

Babyluik wekt ongewenste indruk
22 augustus 2003 Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJA) is van plan om een babyluik te openen waar moeders anoniem hun pasgeboren kinderen te vondeling kunnen leggen. Staatssecretaris Ross wil er echter niets van weten. Volgens haar wekt een babyluik de "ongewenste indruk" dat het afstand doen van kinderen niet strafbaar is.

Christelijke partijen doen exorcisme in de ban
26 augustus 2003 De fracties van CDA en CU/SGP in de Friese Provinciale Staten boycotten de opening van het Centrum Beeldende Kunst Fryslân. De openingsvoorstelling gaat over exorcisme (duivelsuitdrijving). In combinatie met een bijbeltekst op de uitnodiging was dit te veel voor de Christelijke volksvertegenwoordigers. Ze willen bovendien dat de twee ton subsidie van de provincie wordt teruggetrokken.

Twee jaar geen risicovolle demonstraties
30 augustus 2003 Het dagelijks bestuur van het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes heeft de burgemeester gevraagd om de komende twee jaar in het stadsdeel geen "risicovolle demonstraties" toe te staan. Kort geleden zou de demonstratie ‘tegen zinloos politiegeweld’ uit de hand zijn gelopen. Deze demonstratie was uitgeroepen wegens het doodschieten van een Marokkaanse man door de politie. In de buurt leeft het gevoel dat dit de zoveelste blijk is van een anti-Marokkaanse opstelling van de politie. De demonstratie zelf verliep overigens zonder incidenten. Alleen werden er na afloop ramen ingekinkeld door enkele tientallen relschoppers.

Bolland is boosdoener
1 september 2003 Het borstbeeld van filosoof Gerardus Bolland (1854-1922) is verwijderd uit de Statenpassage van het Tweede-Kamergebouw waar sinds enkele jaren een serie borstbeelden staat van historische figuren, zoals koningin Wilhelmina en staatsrechtsgeleerde Thorbecke. Dit op instigatie van SP-senator Van Raak. In 1921 hield Bolland, die hoogleraar aan de Universiteit van Leiden was, een lezing onder de titel De teekenen des tijds. Dit was een krachtig pleidooi tegen het algemeen kiesrecht, omdat het Nederland weerloos zou maken tegen het "internationale jodendom". Nederland zou "vol smerigheid, stank en verrotting aan haar einde komen." Henk Bakker, directeur Bedrijfsvoering van de Tweede Kamer, wijst de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van het borstbeeld van Bolland van de hand: "Wij hadden het Instituut Collectie Nederland, dat de beelden had uitgezocht, gevraagd om een antecedentenonderzoek. Daar was Bolland blijkbaar niet als grote boosdoener opgevallen."

Scientology’s kruistocht
8 september 2003 De rechtbank in Den Haag heeft alle aanklachten van de Scientology kerk tegen Karin Spaink, XS4ALL en tien andere internetproviders in hoger beroep afgewezen. Scientology trachtte de website van Karin Spaink van het internet te verwijderen op basis van schending van het copyright. De rechtbank vernietigde ook twee eerdere uitspraken, waarbij was geoordeeld dat het strafbaar was om te 'linken' naar materiaal dat copyright schendt. De rechtbank vond dit te vaag en daarmee een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting.

Joop gaat gewoon door
12 september 2003 Joop Glimmerveen (74) krijgt straf wegens het aanzetten tot haat tegen buitenlanders tijdens twee partijbijeenkomsten van de CP '86, zo'n zeven jaar geleden. In 1999 werd Glimmerveen al veroordeeld door het gerechtshof in Den Haag, maar de Hoge Raad oordeelde dat de bewijsvoering ondeugdelijk was. Joop Glimmerveen kreeg vier maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk.

KLM weigert moslimterreur van HP/De Tijd

13 september 2003 De omslagfoto van HP/De Tijd is de KLM in het verkeerde keelgat geschoten. Op de foto lijkt het alsof een KLM-Boeing in de kantoortoren van Nationale Nederlanden -de hoogste kantoortoren van Nederland- vliegt. KLM kan het niet waarderen: "In een week dat we de slachtoffers van de aanslagen in New York herdenken, is dit onnodig pijnlijk voor passagiers en personeel". KLM weerde het opinieblad afgelopen week uit haar vliegtuigen en wachtruimten. KLM heeft zelfs het contract met de uitgever van het blad opgeschort, tot de hoofdredactie van HP/De Tijd officieel heeft gereageerd op een brief van KLM. Ook Nationale Nederlanden heeft met een brief aan de hoofdredactie haar ongenoegen geuit. Volgens hoofdredacteur Henk Steenhuis is de trucagefoto met de 'Hollandse symbolen' niet bedoeld om te provoceren, "hooguit om mensen een beetje wakker te schudden. Want iedereen praat nu over die foto, maar het artikel binnenin gaat over de toename van moslimgeweld tegen westerse doelen. Dat kan in Nederland ook voorkomen (...), maar daar wordt hier heel argeloos over gedaan."Terug