RESTAURATIE BEVOLKINGSPIRAMIDE

’s Gravenhage (uit lekkende bron) - Op het ministerie van Sociale Zaken circuleert sinds kort een ambtelijke conceptnota van het Ministerie van Financiën die door het Ministerie van Volksgezondheid wordt onderschreven. Met de daarin beschreven maatregelen zal Nederland weer een voorbeeldfunctie voor Europa, wellicht voor de wereld, kunnen vervullen.

door onze correspondent Freek A. Kruyswijk-Engelbrechts

Doel van de nota is het bieden van een definitieve oplossing voor de voorspelde ernstige begrotingsproblematiek van de komende jaren door toenemende vergrijzing. Beoogd wordt de bevolkings­voorraad drastisch te beperken. Dit zou met name het bevolkingssegment boven de leeftijd van 70 jaar, maar mogelijk ook andere passieve bevolkingsgroepen betreffen. Dit zou jaarlijks tientallen miljarden besparen, zowel bij de overheid als bij betrokken marktpartijen. Op termijn kunnen zo de staatsschuld en betalingsbalans op orde worden gebracht. Tegelijkertijd kunnen niet-permanente uitkeringen voor de overige, actieve groepen worden verruimd.

De nota beschrijft diverse mogelijkheden tot het instellen van keuzemomenten waarop voor individuen of concentraties van ingezetenen een voor hen vastgestelde ruimingsdatum kan worden aangegeven. Het instemmen met het ruimingsmoment wordt actief gestimuleerd door de gelijktijdige beëindiging van de individuele ouderdoms- en verzorgingsuitkeringen. Daartegenover staat dat betrokkenen eenmalig financieel worden gesteund voor de te maken terminale kosten.

Enige maanden na de kamerverkiezingen van 2005 moeten de beoogde regelingen worden geïntroduceerd. Het regeerakkoord van het kabinet Balkenende-II biedt al voldoende ruimte om de voorbereidingen te starten. De vigerende wetgeving vraagt op een aantal punten evenwel om enige aanpassingen. De pensioengerechtigde leeftijd zal waarschijnlijk met vijf jaar worden verhoogd, zoals nu al in Balkenende-II wordt overwogen. Het geldende normen- en waardenstelsel wordt opgesplitst in delen die betrekking hebben op de bevolking en delen die betrekking hebben op de overheid.

Bij alle regeringspartijen en het overgrote deel van de oppositie is duidelijke steun voor het plan gebleken.

Accountantsonderzoek door gerenommeerde internationale controllers zal de voorbereidingen begeleiden, teneinde rekenfouten te voorkomen. Deze eenvoudige en humane oplossing in benarde tijden heeft alles in zich om het pièce de résistance voor het toekomstige kabinet Balkenende, Zalm-I of Bos-I te worden.

Binnen regeringskringen wordt niet gerekend op grote ethische bezwaren onder de bevolking. De kritiek die werd gehoord bij de massale ruimingen van melkvee, varkens en kippen was volgens het Ministerie van Landbouw vooral van emotionele aard. De ruime media-aandacht bij deze kortdurende ruimingsgolven heeft, tezamen met de televisieberichtgeving uit de Derde Wereld, bij het merendeel van de bevolking voor gewenning gezorgd, stellen deskundigen.

Ook omdat de aangekondigde maatregel voor de bij arbeid betrokken bevolking directe financiële voordelen heeft, wordt weinig weerstand verwacht. Premie­heffingen op arbeid zullen aanzienlijk kunnen worden verlaagd door de verminderde uitkeringslast van AOW-, WAO- en bijstand voor de overheid. Voorts zullen aantrekkelijke woningen beschikbaar komen. Nadrukkelijk zullen ook successierecht-heffingen worden beperkt. Met name van deze financiële stimulans wordt een sterk dempende impuls tegen kritische maatschappelijke reacties verwacht. Waarschijnlijk ten overvloede wordt bij de maatregelen evenwel een ondersteunend mediaplan aanbevolen.

De vaststelling van de keuzemomenten blijft voorshands punt van discussie. Sociale Zaken ziet mogelijkheden in koppeling aan uitkeringslast en wil de leeftijdsgrens daarmee verlaten. Daarmee komt eenieder voor ruiming in aanmerking die een permanente uitkeringslast vormt. Volksgezondheid prefereert het ontlasten van het medisch en paramedisch zorggebouw en geeft daarom in de planning voorrang aan de groep definitief incapabelen. Financiën wil beide aspecten flexibel kunnen afwegen, afhankelijk van de jaarlijkse begroting. Het Centraal Planbureau kan hierbij een verhelderende rol vervullen.

In essentiële sectoren van de samenleving is met het plan alom opluchting te verwachten. Onderwijs, volksgezondheid, woongelegenheid en werkgelegenheid zullen onmiddellijk uit de huidige verstarring raken. De levensvreugde zal in Nederland merkbaar toenemen.

In de volgende Extra!


WERKELOOSHEID EXIT

boven 18 jaar iedereen aan het werk - een resolutionair plan

Terug