Naar aanleiding van het artikel dat mr. Stelling op 1 november ter publicatie aan Trouw aanbood (pagina 2), ontving hij op 13 november van Trouw de volgende e-mail:

Geachte Meindert Stelling,

Hartelijk dank voor het artikel over clusterbommen, maar we gaan het niet meer plaatsen. Het onderwerp is inmiddels wat achterhaald door de ontwikkelingen in Afghanistan. Bovendien is er al veel over het gebruik van deze middelen gezegd en geschreven. Onze voorkeur gaat op het moment uit naar andere onderwerpen. We krijgen dagelijks erg veel artikelen toegestuurd en moeten dus streng selecteren, hopelijk heeft u daar begrip voor,

vriendelijke groeten,

Maaike Bezemer/Podiumredactie Trouw

Geachte redactie,

Ik heb in het totaal geen begrip voor uw beslissing.

In de eerste plaats heb ik op donderdag 1 november jl., toen het onderwerp waarover ik schreef uiterst actueel was, telefonisch contact gehad met mevrouw Bijlo van de Podiumredactie over het artikel "Het grote en het kleine kwaad" dat ik diezelfde dag heb toegezonden. Met haar heb ik de afspraak gemaakt dat ik op korte termijn bericht zou ontvangen over het al dan niet plaatsen van dat artikel. Wanneer ik dan eerst op 13 november een bericht ontvang, terwijl de ontwikkelingen snel zijn, acht ik dat uitermate onfatsoenlijk. Ik kan het artikel nu niet meer aan anderen aanbieden.
In de tweede plaats meen ik dat er sprake is van een kwaadaardige selectie. De Nederlandse regering steunt een handelwijze van de Verenigde Staten die zondermeer in strijd is met de meest fundamentele normen van het internationaal publiekrecht. Het geweldverbod, een norm van het internationaal recht op grond waarvan de Duitse en Japanse oorlogsleiders na de Tweede Wereldoorlog zijn berecht, wordt door de VS en bondgenoten geschonden. Daarmee maken de VS en bondgenoten zich schuldig aan het meest zware misdrijf naar internationaal recht. De norm van soevereine gelijkwaardigheid van staten wordt geschonden. De VS usurperen bevoegdheden die bij de Veiligheidsraad van de VN zijn neergelegd. De redactie van Trouw vindt het allemaal best, heeft daarover nog geen woord van kritiek geuit. Dit terwijl Trouw zijn basis vindt in het verzet tegen onrecht!
De Nederlandse regering heeft bij herhaling een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Ik verwijs naar het artikel dat niet is geplaatst (hieronder opnieuw bijgevoegd). Een journalist die ook maar iets zou begrijpen van de kritische functie van de vrije pers, zou de moeite hebben gedaan om even te controleren of hetgeen de Nederlandse regering stelt, wel in overeenstemming is met de feiten en met het recht. Niets van dat al. En wanneer dan juristen
die zich terzake hebben gespecialiseerd artikelen insturen, worden die niet gepubliceerd. Niet een keer, maar bij herhaling.

De Nederlandse regering handelt in strijd met de Grondwet. Niet interessant voor Trouw. Overigens niet alleen Trouw wenst hierover niet te publiceren, maar ook andere landelijke bladen niet. Waarin verschilt de journalistiek van Trouw en andere landelijke dagbladen dan nog van die van de Servische journalistiek die, toen Milosevic nog president was, ook van geen kritiek op de eigen politieke leiding wilde weten, zelfs niet op de gedachte kwam dat er in moreel of juridisch opzicht wellicht iets niet in de haak zou kunnen zijn met de Servische politiek?

De internationale en nationale rechtsorde worden afgebroken en door daarover bewust te zwijgen, maakt Trouw zich tot medeplichtige.

U wordt bedankt!

Omdat uw handelwijze kenmerkend is voor de collaboratie van de Nederlandse media in het algemeen aan dit misdadig optreden van de VS en bondgenoten, waaronder de Nederlandse regering, meen ik er goed aan te doen om dit bericht op ruimere schaal te verspreiden.


mr. Meindert J.F. Stelling
Terug